Số/Ký hiệu: Công văn số 2838/UBND-VX
Ngày ban hành: 10/05/2021
Người ký: PCT UBND tỉnh Bùi Đình Long
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Nội dung:

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ


Tài liệu đính kèm