Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết các Khu chức năng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần: Sáng từ 7h30'-11h30', chiều từ 13h30'-17h00'

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận TNHS&TKQ-Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An (số 09, Đại lộ V.I Lênin, phường Hưng phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Công chức bộ phận TNHS&TKQ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Khi đến nộp hồ sơ và nhận kết quả, chủ đầu tư nộp trực tiếp, nếu người được uỷ quyền phải có giấy giới thiệu, CMND, giấy uỷ quyền hợp pháp, hoặc hợp đồng tư vấn.

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, đúng thủ tục quy định: Biên nhận hồ sơ và chuyển giấy hẹn kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục quy định: Hướng dẫn và trả lại cho tổ chức để hoàn thiện lại.

Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận TNHS&TKQ-Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An theo phiếu hẹn.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình xin thẩm định (theo mẫu);

+ Quyết định cho phép, khảo sát, lựa chọn địa điểm lập quy hoạch (có sơ đồ kèm theo);

+ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

+ Thuyết minh quy hoạch;

+ Báo cáo kết quả khảo sát và  bản đồ khảo sát hiện trạng khu đất;

+ Hồ sơ đồ án gồm các bản vẽ theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng;

+ Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch và File Scan các văn bản liên quan đến đồ án.

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An

- Kết quả thực hiện TTHC: Báo cáo kết quả thẩm định đồ án QHCT

- Lệ phí: theo thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 của Bộ Xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch chi tiết

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Áp dụng đối với đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy  định chi tiết một số nội dung về hoạch xây dựng;

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

+ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.

+ Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của KKT Đông Nam, tỉnh Nghệ An;

+ Quyết định số 91/2014/QĐ - UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An;

+ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Biểu mẫu kèm theo: