Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỷ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ Liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỷ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
 
Liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỷ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ (15/09/2021 01:32 PM)

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam hướng dẫn việc hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỷ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, với một số nội dung chính như sau:

1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỷ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 khi có đủ các điều kiện sau:

  1.1. Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

  1.2. Thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại Khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2019. Cụ thể như sau:

    a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

    b) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

    c) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

  1.3. Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

  1.4. Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

2. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả:

  2.1. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học. Trường hợp khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ.

     Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ theo quy định tại khoản này thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.

  2.2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 06 tháng.

  2.3. Phương thức chi trả: Chi trả trực tiếp cho người sử dụng lao động theo phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được phê duyệt.

3. Hồ sơ đề nghị:

  3.1. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và kê khai về doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

  3.2. Văn bản của doanh nghiệp về việc thay đổi cơ cấu, công nghệ.

  3.3. Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

  3.4. Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc doanh nghiệp đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ và đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tham gia đào tạo.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện:

  4.1. Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Doanh nghiệp.

  4.2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (trực tiếp Phòng Dạy nghề).

  4.3. Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  4.4. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An chuyển một lần toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho Doanh nghiệp.

  4.5. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, Doanh nghiệp thực hiện việc chuyển kinh phí cho cơ sở thực hiện việc đào tạo theo phương án đã được phê duyệt.

  4.6. Trong 45 ngày kể từ ngày kết thúc việc đào tạo, Doanh nghiệp hoàn thành việc thanh quyết toán kinh phí với cơ sở thực hiện việc đào tạo theo thực tế và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An ban hành quyết định thu hồi kinh phí đào tạo còn dư (nếu có) gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An Doanh nghiệp để thực hiện hoàn trả kinh phí về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp../

KT

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam