Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Chính sách ưu đãi đầu tư của Khu công nghiệp Hoàng Mai và Đông Hồi kể từ ngày 01/02/2015
 
Chính sách ưu đãi đầu tư của Khu công nghiệp Hoàng Mai và Đông Hồi kể từ ngày 01/02/2015 (01/07/2015 07:59 AM)

Ngày 04/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2, Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.


Ảnh: Vị trí khu công nghiệp Hoàng Mai

Theo đó, kể từ ngày 01/02/2015, các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào khu công nghiệp Hoàng Mai và khu công nghiệp Đông Hồi sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư như của khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An. Cụ thể như sau:

1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Căn cứ Điều 15, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ.CP, ngày 26/12/2013, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật số 32/2013/QH13, ngày 19/6/2013, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN:

Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm, kể từ khi dự án đi vào sản xuất kinh doanh; miễn thuế TNDN trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; giảm 50% thuế TNDN phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

2. Thuế  thu nhập đối với người thu nhập cao: Căn cứ Thông tư 176/2009/TT-BTC, ngày 09/9/2009, của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc trong khu kinh tế: Được giảm 50% số thuế phải nộp đối với người có thu nhập cao (Kể cả người Việt Nam và người nước ngoài)  làm việc tại KKT Đông Nam.

3. Thuế nhập khẩu: Căn cứ Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP, ngày 13/8/2010, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu được quy định tại Phụ lục I, Nghị định 87.

- Miễn thuế nhập khẩu 05 năm, kể từ ngày sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được quy định tại Phụ lục I, Nghị định 87.

4. Miễn tiền thuê đất: Căn cứ Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014, của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Miễn tiền thuê đất 11 năm đối với các dự án đầu tư.

- Miễn 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư;

- Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam