Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với dịch Covid-19 Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với dịch Covid-19
 
Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với dịch Covid-19 (15/11/2021 07:53 AM)

Để triển khai thực hiện tốt công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam hướng dẫn các Doanh nghiệp trong KKT, KCN thực hiện như sau:

1. Thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành sau đây:

  - Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

  - Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

  - Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

  - Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2020. Thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

2. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh sau đây:

  - Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 12/5/2014 của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  - Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động tại KKT, các KCN, Cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  - Công văn số 5500/UBND-VX ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  - Công văn số 384/UBND-VX ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động.

3. Thực hiện nhiệm vụ về an toàn, vệ sinh lao động phải đồng thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và theo hướng dẫn của UBND tỉnh Nghệ An trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

                KT

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam