Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Một số điểm cần quan tâm trong thuê lại lao động Một số điểm cần quan tâm trong thuê lại lao động
 
Một số điểm cần quan tâm trong thuê lại lao động (01/11/2021 08:56 AM)

Để triển khai thực hiện tốt các quy định về hoạt động thuê lại lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam hướng dẫn một số điểm cần quan tâm trong thuê lại lao động, như sau:

1. Với Doanh nghiệp cho thuê lại lao động:

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng, giao kết hợp đồng lao động với người lao động, sau đó chuyển người lao động sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động.

2. Về Hợp đồng cho thuê lại lao động:

 a) Doanh nghiệp thuê lại lao động và Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động bằng văn bản. Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã ký với người lao động.

 b) Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  - Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;

  - Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động thuê lại;

  - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

  - Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  - Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.

3. Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp cho thuê lại lao động:

 a) Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù hợp với những yêu cầu của bên thuê lại lao động và nội dung của hợp đồng lao động đã ký với người lao động;

 b) Thông báo cho người lao động biết nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động;

 c) Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu lý lịch của người lao động, yêu cầu của người lao động;

 d) Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;

 e) Lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

 g) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động khi bên thuê lại lao động trả lại người lao động do vi phạm kỷ luật lao động;

 h) Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 6 của Bộ luật Lao động năm 2019.

4. Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp thuê lại lao động:

 a) Thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại biết nội quy lao động và các quy chế khác của Doanh nghiệp;

 b) Không được phân biệt đối xử về điều kiện lao động đối với người lao động thuê lại so với người lao động của mình;

 c) Thỏa thuận với người lao động thuê lại về làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019;

 d) Thỏa thuận với người lao động thuê lại và doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng chính thức người lao động thuê lại làm việc cho mình trong trường hợp hợp đồng lao động của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động chưa chấm dứt;

 e) Trả lại người lao động thuê lại không đáp ứng yêu cầu như đã thỏa thuận hoặc vi phạm kỷ luật lao động cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

 g) Cung cấp cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động thuê lại để xem xét xử lý kỷ luật lao động.

5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại:

 a) Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động;

 b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát hợp pháp của Doanh nghiệp thuê lại lao động;

 c) Được trả lương không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;

 d) Khiếu nại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong trường hợp bị bên thuê lại lao động vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê lại lao động;

 e) Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động để giao kết hợp đồng lao động với bên thuê lại lao động;

 g) Các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 5 của Bộ luật Lao động năm 2019.

                KT


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam